Ruhani  

Go Back   Ruhani > Gizli İlimler > Havas Bölümü Soru ve Yardım İstekleri

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 02-18-2013, 18:45   #1 (permalink)

Avatar Yok
 

Üyelik tarihi: Nov 2012


Mesajlar: 268
Konular: 74

Karma Puanı: 2

Standart Maddi Manevi bütün Sıkıntılarınız için Dualar ve Tesbihatlar...

Dükkanın Kazancının Artması İçin Dua
Maişet ve kazancın artması için İnşirah suresi hergün okunur.

Bismillahirrahmanirrahiymi.
Elem neşrah leke sadreke. Ve vada’na’anke vezreke. Elleziy enkadazahreke. Ve refa’na leke zikrere feinne me’al’usri yüsren. İnne ma’al’usri yüsren. Feiza ferağte fensab. Veila rabbike ferğab.

Büyük bir borç altında kalan kimse her gün en az 41 defa en çok 499 defa çekmelidir.
(Allahümmekfini bi halalike an haramike ve ağninı bi fadlike ammen sivak.)

Geçim sıkıntısı çeken kimse evinden çıkarken şu duayı okursa Yüce Allah (C.C.) o kimseye geçim ferahlığı ihsan eder.3 veya 7 defa okunması yeterlidir.
(Bismillahi ala nefsi ve mali ve diyni Allahümme raddıni bi kadaike ve barik li firma kuddira li hatta la ühıbbe ta’cıle ma ahharte ve la te’hıyra ma accelte.)

Her türlü meşru dilek için, Sabah Namazından sonra veya gecenin son 3 te birlik kısmında aşağıdaki şekilde dua edilir.
iş ve para talih için okuyun ..
Pazar günü 616 defa
Bismillāhirahmānirahīm
Elhamdü lillâhi rabbil’alemin

Pazartesi günü 619 kere
Bismillāhirahmānirahīm
Errahmânir’rahim

Salı günü 242 kere
Bismillāhirahmānirahīm
Mâliki yevmiddin

Çarşamba günü 856 kere
İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în,

Perşembe günü 1073 kere
İhdinessırâtel müstakîm

Cuma günü 1837 kere
Sırâtallezîne en’amte aleyhim

Cumartesi günü 4233 kere
ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn


Müşteri Celbi
بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا الله ياالله هو رب مو سى عا لم لغيب و شها دة و أذن فى لنا س با لحج يأ تو ك رجا لا وعلى كل ضامر يأ تين من كل فج عميق. يا خد م هذ الطلسم اجلبو لذ با أن ول منا فع الأرزق اجلب لز بون وكل مشتر ي إلى هذ امكا ن بي حقي المكتوب على خا تم سليما ن و بي حقي هذ الطلسم عظيم.

Bismillahirrahmanirrahim ya Allah ya Allah ya Allah huve rabbu muse alimil ğaybi veşşehedeti ve ezine finnesi bil hacci yetuke ricelen ve ala külle damirin yetine min külle feccin amik. Ye huddeme hezel talasim eclibuz zebeen vel menefia vel erzak.
V e eclibuzzubune ve küllel müşteri ile hezel meken, bi hakkil mektubi ala hatemi süleyman ve bi hakki hezel talasimil azim.

Yukarıdaki dua çok defa denenmiş ve son derece etkili bir rızk müşteri celbidir. Tılsım ve bu dua temiz bir kâğıda Perşembe günü ilk saat olan müşteri saatinde yazılır ve işyerine ya da eve asılır. Ve her perşembe güneş doğarken güzel bir koku ile tütsülenirse acayip ve garip bir şekilde etkisi görülecektir.


Hırz-ı Besmele-i Şerif Duası
Aşağıdaki Hırz-ı Besmele-i Şerif Duası özellikle rızkın celbi, hastalıkların şifa bulması,düşmanın helaki ve zalimin zulmünden kurtulmak gibi bir çok faydaları ihtiva etmektedir.İnsanların arasında hayırla anılmak istiyorsa,kadri yüce olmak istiyorsa,gecenin ve gündüzün şerlerinden korunmak istiyorsa bu hırzı okumaya devam et.Her ne için okunursa Allah’ın izni ile kafidir.

Dua Budur;
Bismillâhirrahmânirrahıym.Allâhümme inni es’elüke bi hakkı bâismikel müayyenetil mûsileti ilâ a’zami maksûdin ve îcâdi külli maksûdin ve bi nuktatihed dâlleti alâ ma’nel esrâri sirris samedâniyyeti vez zâtil kadîmetil ferdâniyyeti ve bi cezbetihâ li ahbâbihâ ve tasrîfihel külliyeti vel cüz’iyyeh Ve bi sîniha bi sirri bedîatit tasrîfi sirri rubûbiyyetilmünezzeheti anil mekâniyyeti vez zemâniyyetil münferideti bi tefrîcil kürûbi vel hutûbid dünyeviyyeti vel uhraviyyeh Ve mîmihâ muhyin ve mümîtün bihî sâiral beriyyeti fe leyse lehâ kabliyyetün ve lâ a’diyyetün tenezzehet anil keyfiyeti fe bi tasrîfihâ ve meânihel muhammediyyeh Ve bi elifil vaslillezî ekamte bihîl kâinati ve hüve harfün mebniyyün tesarrafühû alâ sâiril hurûfit türâbiyyeti vel mâiyyeti ven nâriyyeti vel hevâiyyeti mudmerun tasrîfühû keş şemsil behiyyeti kasemte minhu karhan harfün mübînün bi tasrîfin nefeze fi tasrîfike fî külli ma’dûmin fe evcedtehû fî külli mevcûdin fe akhertehû fe bi hakkı sıfâtikel kahriyyeh ıkher a’dâenâ ve a’dâeke ve bil emînillâhil münezzeheti aniş şerîki ved dıddı fîhel ma’bûdeti bi hakkıl kâimeti alâ külli nefsin bi mâ kesebetil âmileti bi mâ fîs serâiri ved damâiri ehibnâ vehbeten min vehbâihâ veftah lenâ bi ılmihâ ve hakkıknâ bi sirri serâirihen nâfizeti ve sarrifnâ fil kâinâti kemâ tühıbbü ve terdâ bihâ hüviyyetehel kâimeti bi zâtihel müstehıkkatil cemiy’ıl mehâmidi kasemtü bihî fî ızzi tevhıydihâ ve enzeltel kütübel kadîmete şâhideten bi vahdâniyyetihâ ve şehidû vesadekû ehle seâdetihâ vestağrakahûbi sirriletâifîhed dekıykati ehle müşâhedetihâ*Ve bi sirrir rahmâni mu’tıy celâilen niami ve râhımeş şeyhıl herami vet tıflis sağıyrı vel cenîni rahmaned dünyâ vel âhırati mu’tıfül kulûbi fe ziyâdetü binâihî dellet alâ şerâfihî venfirâdihî bih ve bi sirrir rahıymi ve rikkatir rahmeti mu’tıy celâilen niami ve dekâyikahâ ve müşevvikul kulûbi ba’duhâ alâ ba’dın câzibüha bi teattufin bi latıyfi rûhâniyyetismiker rahıym Fe hümâ ismâni kerîmânî münezzehâni fîhimâ şifâün ve beraketün li külli mü’minin sâilin fil kesîri vel kaliyli min mesâlihıd dünyâ ve dârit tahvîli fe yesirhâ fil kıdemi ve bi hakkı hurûci erbeati enhârin min hurûfihel erbeati ve behiymetihâ ve bi kuvveti sültânihâ alel âlemin ulviyi ves süfliyi ve bihâ ve menzilihâ ve levhîhâ ve kalemihâ vel arşiv el kürsiyyi ve cibrîle ve beynehümâ muhammedinil meb’usî lil külli en tahfezanî emâmî ve halfî ve yümnâye ve yüsrâye ve fevkıy ve tahtî ve evlâdi ve ehlî ve suhbetî ve bi sirri enbiyâike ve evliyâikennâtıkıyne bihâ*Ve bi cibrîle ve mîkâîle ve isrâfîle ve azrâîle ve külle melekin fis semâi vel erdı ve bi hakkı ehli tevhıydike min ledün âdeme aleyhis selâmü ilâ yevmil haşri en tu’tyenî rizkan halâlen esteıynü bihî ve sürûran dâimen ilel ebedi ve ılmen nâfian yûsılenî ileyke ve lâ tekilnî bi sirrihâ ilâ ehad Vec’all min küllil hümûmi mahracen ve sarrıfnî keyfe şi’te Ve lâ tekilnî ilâ vâlidin ve lâ veledin ve huz bi yedi hâcetî ileyke ve accil lî bihâ bi hakkı betadün zehecün vâhun yâ hû yâ hayyü yâhinyâ ente yâ müheyminü yâ hâliku yâ bâriü ente hüve ve bi hakkı bedûhun ve bi kasemî aleyke bi muhammedinil müeyyedi bin nasri vel fütûhi en yüsehhıra liyel halka alahtilâfi elvânihim vedfa’ annî mâ yürîdûnehû bî min mekrihim huddâıhim bi hakkı tahûrin bed’akın mahbebehün sûrahün mahbebehün sakfâtıysin sekâtıymin ehûnün kâfün edümmü humme hâün emînün kasemen aleyke bi hâzel esmâil ızâmi ve mülûkihâ abîdikel kirâmi en tülettıfe bî ve tahfezanî min tavârikıl leyli ven nehâri ve minel meraddeti vel mütekebbirîne vez zalemeti vel cebbârîne bi hakkı kêf hê yâ ayn sâd ve tâhâ ve tâsîn ve yâsîn ve sâd ve hâ mîm ayn sîn kâf ve bak ve bi tasrîfihimıkhir lî halkake ecmeıyn ve sehhır lî fülânin alâ mehabeti fülânin külle ehadin bi hakkı faldı bismillâhirrahmânirrahıym ve nevir besâirî yâ men nevvera külûbel ârifîne bi hakkı hâzihid da’veti ve mâ fihâ min ismikel azıym veşhür zikrî fî külli hayrin yâ men yücîbül mudtarrîn vağfirillâhümme lî ve li vâlideyye ve li sâiril müslimîne âmîn ve sallellâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihî ve sahbihî ve sellim adede teâkubil eyyâmi ves sinîn vel hamdü lillâhi rabbil âlemn.

Para ve rızk için
Merhaba arkadaşlar aşağıda yazacaklarımı her gün güneş doğmadan itibaren 1 saat evvel. öğleyin 14:15 15:30 arası ve gece 00:00-01:00 arası yapmanız gerekiyor.


Cumartesi günü:
286 ya rauf 551 ya muttali 1106 ya zahir 84 ya muahhir 744 ya muktedir 184 ya mukaddim 124 ya muiyd 998 ya hafiz 88 ya halim.

Pazar günü:
66 ya allah 298 ya rahman 258 ya rahim 131 ya selam 731 ya halik 213 ya bari 1482 ya hafid 351 ya rafi 117 ya muizz 302 ya basir 68 ya hakem 104 ya adl 812 ya habir 1286 ya gafur 526 ya şekur 550 ya mukiyt 73 ya celil 573 ya bais 18 ya hayy 305 ya kadir 37 ya evvel 62 ya batin 47 ya veli 1098 ya zulcelali vel ikram 161 ya mani 20 ya hadi 514 ya raşid 113 ya baki 298 ya sabur 110 ya aliyy 156 ya afüvv 1060 ya ğaniy

Pazartesi günü:
136 ya mumin 336 ya musavvir 137 ya vasi 20 ya vedud

Salı günü:
94 ya aziz 206 ya cebbar 770 ya muzill 117 ya kaviyy 490 ya mumit 19 ya vahid 630 ya muntekim 1001 ya darr 306 ya kahhar 46 ya veliy.

Çarşamba günü:
90 ya melik 489 ya fettah 212 ya melikelmülk 1020 ya azim.

Perşembe günü:
145 ya muheymin 150 ya alim 903 ya kabid 86 ya bedi 114 ya cami 209 ya muksit 409 ya tevvab 134 ya samed 68 ya hamid 56 ya mubdiu 319 ya şehid 55 ya mucib 232 ya kebir 180 ya sami 170 ya kuddüs 662 ya mutekebbir 156 ya kayyum.
Cuma günü:
707 ya varis 256 ya nur 1100 ya muni 202 ya berr 801 ya ahir 48 ya macid 1281 ya ğaffar 308 ya rezzak 72 ya basir 14 ya vehhab 129 ya latif 14 ya vacid 13 ya ehad 68 ya muhyi 148 ya muhsi 500 ya metin 57 ya mecid 108 ya hakk 78 ya hakim 80 ya hasip 80 ya kerim 312 ya rakip 66 ya vekil 201 ya nafi.

Bu duaları okuyun rızk kapısın nasıl açıldığını göreceksiniz ben açılan kapıları ve maddiyatları yazsam sayfalara sığdıramam Allah’ım öyle yerlerden kapılar açtaki hala inanamıyorum. allah sizlerinde kapılarını açsın. İnanın ki hayatim boyunca böyle kapılar görmedim Allah’ım yağmur gibi gönderiyor. Denemekte yarar var mutlaka deneyin arkadaşlar. Daha evvel fatihayla gelen mucizeyle başladım ve ardı arkası kesilmedi. Allah sizlerle beraber olsun Allah bol kazanç ve rızklar versin.

Güneş doğarken güneşe karşı oturup üç yüz defa Besmele-i Şerife’yi ve o kadar da salât ve selamı okuyan kimseye Cenabı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak Hazretleri hiç ümit etmediği yerden rızk gönderir. Bir sene buna bu şekilde devam eden zat sene nihayetine kadar tam gani ve zengin olur. Okuduğu Besmelenin ve salât selamın bereketiyle her teşebbüs etiği şeyde muvaffak olarak servet ü saman kesp eder.

Tekasur Suresi Pazartesi ve Çarşamba 40 kez okursan ummadığın yerden para gelir

Tekasur suresi
Bismillahirrahmanirrahim "Elhakimüttekasür Hatta zürtümül me kabir Kella sevfe ta'lemune. Sümme kella sevfe ta'lemune.
Kella lev ta'lemune ılmel yakıyn Leteravünnel cahıym.
Sümme leteravünneha aynel yakıyn. Sümme letüs'elünne yevmeizin aninna'ıym

1-evinizin satılması için karınca duasını bol bol okuyup eve üfleyin yâda temiz bir yerden toprak alıp üzerine 7 duha ve 7 fil suresi okuyup toprağı serpin ince toza yakın toprak olursa eve daha rahat serpilir

2-1 şişe suya 100 kere La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh oku sonra da hem şu an oturduğun hem de o yeni aldığın ev neresi ise oralara duvarlarına cam kapılarına serpiştir...Bir avuç toprağa da fil suresi oku.satılması istediğin yerin önüne at..satılır...

Alıntıdır....

Konu BİLGE tarafından (02-18-2013 Saat 18:51 ) değiştirilmiştir..
BİLGE isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 02-18-2013, 19:32   #2 (permalink)

Avatar Yok
 

Üyelik tarihi: Dec 2012


Mesajlar: 32
Konular: 0

Karma Puanı: 2

Standart

Allah razı olsun değerli paylaşımların için emeğine sağlık...
NnwnN isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 02-18-2013, 21:54   #3 (permalink)

 
zeinarda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Üyelik tarihi: Oct 2012


Mesajlar: 1.821
Konular: 644

Karma Puanı: 2

Standart

sağol Bilgeciğim eline sağlık......
zeinarda isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 02-19-2013, 00:06   #4 (permalink)

 
SUMASALI - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Üyelik tarihi: Oct 2012


Mesajlar: 891
Konular: 277

Karma Puanı: 2

Standart

allah razı olsun


__________________

Yüzlerce rekat gördü dizlerim.
Yüzlerce kez kapanıp secdeye seni diledim.
Sev n’olur...
Kimseyi sevmediğin gibi, kimsenin beni sevmediği gibi...


SUMASALI isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 02-20-2013, 15:33   #5 (permalink)

Avatar Yok
 

Üyelik tarihi: Nov 2012


Mesajlar: 268
Konular: 74

Karma Puanı: 2

Standart

Güncel
BİLGE isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 02-20-2013, 17:00   #6 (permalink)
007

Avatar Yok
 

Üyelik tarihi: Feb 2013


Mesajlar: 14
Konular: 0

Karma Puanı: 2

Standart

emegine saglık
007 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 02-21-2013, 03:06   #7 (permalink)

Avatar Yok
 

Üyelik tarihi: Oct 2012


Mesajlar: 12
Konular: 0

Karma Puanı: 2

Standart

Allah razi olsun
stgt0940 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 12-03-2013, 06:30   #8 (permalink)

 
zeinarda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Üyelik tarihi: Oct 2012


Mesajlar: 1.821
Konular: 644

Karma Puanı: 2

Standart


بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا الله ياالله هو رب مو سى عا لم لغيب و شها دة و أذن فى لنا س با لحج يأ تو ك رجا لا وعلى كل ضامر يأ تين من كل فج عميق. يا خد م هذ الطلسم اجلبو لذ با أن ول منا فع الأرزق اجلب لز بون وكل مشتر ي إلى هذ امكا ن بي حقي المكتوب على خا تم سليما ن و بي حقي هذ الطلسم عظيم.

Bismillahirrahmanirrahim ya Allah ya Allah ya Allah huve rabbu muse alimil ğaybi veşşehedeti ve ezine finnesi bil hacci yetuke ricelen ve ala külle damirin yetine min külle feccin amik. Ye huddeme hezel talasim eclibuz zebeen vel menefia vel erzak.
V e eclibuzzubune ve küllel müşteri ile hezel meken, bi hakkil mektubi ala hatemi süleyman ve bi hakki hezel talasimil azim.

Yukarıdaki dua çok defa denenmiş ve son derece etkili bir rızk müşteri celbidir. Tılsım ve bu dua temiz bir kâğıda Perşembe günü ilk saat olan müşteri saatinde yazılır ve işyerine ya da eve asılır. Ve her perşembe güneş doğarken güzel bir koku ile tütsülenirse acayip ve garip bir şekilde etkisi görülecektir.
Eklenen Resim Ön İzlemesi
Dosya tipi: jpg Tılsım1.jpg (26,2 KB (Kilobyte), 3x kez indirilmiştir)
zeinarda isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


gizli ilimler gizli ilim
Tüm Zamanlar GMT +4.5 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 07:13.


Powered by vBulletin® Version kapalı
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0
YASAL UYARI : İçerik sağlayacı paylaşım sitelerinden biri olan Ruhani.Net Adresimizde 5651 Sayılı Kanun'un 8. Maddesine ve T.C.K'nın 125. Maddesine göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Ruhani.Net hakkında yapılacak tüm Hukuksal Şikayetler, Yöneticilerimiz ile iletişime geçilmesi yada iletişim formunu doldurulması halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde Ruhani.Net yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş sağlanacaktır. her yürlü sorunlar için email ; ruhaninet@gmail.com