Ruhani  

Go Back   Ruhani > Gizli İlimler > Havas İlmi Genel Bilgiler > Dilekleri Gerçekleştirmek İçin

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 12-16-2012, 21:21   #1 (permalink)

 
zeinarda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Üyelik tarihi: Oct 2012


Mesajlar: 1.849
Konular: 647

Karma Puanı: 2

Standart Hizbü'l Kebir Maddi Manevi İyilikler İçinMurâd edilen her türlü maddî ve manevî iyiliklerden faydalanmak ve ma’rifeti celb etmek niyetiyle okunur.Yatsı namazından sonra okunması tavsiye edilmektedir.
İmam Şâzilî hazretlerinin en önemli hizbi
Hizbü Kebîr’dir.
Hazreti Şâzilî’nin sağlığında sadece “hizb” diye bilinen bu duası onun en önemli hizbi olduğu için daha sonraları “el-Hizbü’l-Kebîr” diye anılır olmuş ve öylece şöhret bulmuştur.


El-Hizbü’l-kebîr, Hazreti Şâzilî’nin, “Kim bizim hizbimizi okursa, bize olan lütuflar ona da olur.” dediği hizbidir.

Ayrıca İmam Şâzilî hazretleri bu hizbinin önemini anlatmak için, “Allah ve Rasûlünün izni olmadan ondan bir harf bile yazılmadı. Bunda yazdıklarımın hepsini Allah ve Rasûlüne arzederek yazdım.” buyurmuştur.


Bismillâhirrahmânirrahîm.

Elhamdulillâhillezî haleka's-semâvâti ve'l-ard. Ve ceale'z-zulumâti ve'n-nûra summe’llezî keferû bi Rabbihim ya'dilûn.
Allahumme yâ Cebbâr, yâ Mutekebbir, yâ Kahhâr, yâ Musavvir ve yâ Nâsır.
Es'eluke'llâhumme bi ızzetike ve celâlike ve behâike ve kelimâtike ve es'eluke'llâhumme bi'smike'l-azîmi'l-a'zam ve bi'l-ismi'llezî unzile alâ kalbi seyyidinâ Muhammedin sallallâhu aleyhi ve sellem hîne vesale ve ğâbe fî kâb-ı kavseyni ev ednâ ve bi'l-ismi'l-mektûbi alâ keffı meleki'l-mevti'llezî yakbizu bihî ervâha'l-halâikı ve bi'l-ismi'l-mektûbi alâ sâkı'l-arşi'llezî lehû nûrun tağşâ bihi'l-ebsâru ve huve ismu seyyidinâ Muhammedin sallallâhu aleyhi ve sellem.
Ve bi'l-ismi'llezî telakkâhe Âdemu aleyhisselâm hîne ekele min şeceratin ve hebeta ile'l-arz.
Ve bi'l-ismi'llezî edâet bihi'ş-şems.
Ve bi'l-ismi'llezî enerat bihi'l-kamer.
Ve bi'l-ismi'l-mektûbi alâ bâbi'l-cinân.
Ve bi'l-ismi'l-mektûbi fî cebheti Cebraîl aleyhisselâm.
Ve bi'l-ismi'l-mektûbi fî cebheti Mikaîl aleyhisselâm.
Ve bi'l-ismi'l-mektûbi fî cebheti İsrafîl aleyhisselâm.
Ve bi'l-ismi'l-mektûbi fî cebheti Azraîl aleyhisselâm.
Ve bi'l-ismi'l-mektûbi varaka'z-zeytûn
Ve bi'l-ismi'llezî deâke bihî El-Halîl aleyhisselâm hîne ulkıye fi'n-nâr felem yahtarik.
Ve bi'l-ismi'llezî deâke bihî El-Hıdru aleyhisselâm fe meşiye bihî ale'l-mâ'.
Ve bi'l-ismi'llezî deâke bihî Dâniyâlu aleyhisselâm fe ahractehu min femi'l-esed.
Ve bi'l-ismi'llezî deâke bihî Zekeriyyâ aleyhisselâm fe ecibte duâehû ale'l-fevr.
Ve bi'l-ismi'llezî deâke bihî Yahyâ aleyhisselâm fea'teytehu'l-hukme sabiyyâ.
Ve bi'l-ismi'llezî deâke bihî İsâ aleyhisselâm hîne rafeahu'llâhu ileyh.
Ve bi'l-ismi'llezî deâke bihî Mûsâ bin İmrân aleyhisselâm fe'nfelaka lehu'l-bahr.
Ve bi'l-ismi'llezî deâke bihî Nûhun aleyhisselâm fe neciytehû ve ehlehû mine't-tûfân.
Ve bi'l-ismi'llezî deâke bihî Ya'kûbu aleyhisselâm fe rededte lehû basarahû.
Ve bi'l-ismi'llezî deâke bihî İlyâsu aleyhisselâm fe neciytehû ve ehlehû.
Ve bi'l-ismi'llezî deâke bihî Eyyûbu aleyhisselâm fe şefiytehû.
Ve bi'l-ismi'llezî deâke bihî El-Yesau aleyhisselâm fe hafiztehû.
Ve bi'l-ismi'llezî deâke bihî Zulkiflu aleyhisselâm fe fî rahmetike edhaltehû.
Ve bi'l-ismi'llezî deâke bihî Dâvûdu aleyhisselâm fe sehharte lehu'l-hadîde ve leyyentehû
Ve bi'l-ismi'llezî deâke bihî Sâlihu aleyhisselâm fe ahractehû lehû nâkatehû mine's-sahra.
Ve bi'l-ismi'llezî deâke bihî Zunnûn aleyhisselâm hîne zehebe muğâdıben fe'stecebte lehû.
Ve bi'l-ismi'llezî deâke bihî Ehlu'l-Kehfi aleyhimusselâm fe'stecebte li-duâihim ve heyye'te
lehum min emrihim raşedâ.
Ve bi'l-ismi'llezî deâke bihî kullu ehadin min halkıke.

Allâhumme en tec'alenê fî meknûni hıfzıke ve âfıyetike ve heybetike.
Yâ Allah, yâ Allah, yâ Allah.

Allâhumme innî es'eluke yâ Allah bimâ telakkâ Âdemu min Rabbihî kelimât.
Ve bimâ enca’llâhu bihî Havvâe mine'l-mûbikât.
Ve bimâ deâke bihî Yûnus İbnu Mettâ fe ahractehû mine'z-zulumât.
Ve bimâ teûzu bihî Mûsâ min kavmi fi 'avne fe sârû eştâten.
Ve bimâ ibtehele bihî Hârûnu fe'nkeşefet lehu'l-muzhilât.
Ve bimâ tekelleme bihî Yûşa' İbn Nûn fe tekahkarat lehu'ş-şemsu ve nasarahullâhu alâ cemîi'l-udât.
Ve bimâ tehassane bihî Zulkarneyn fe'ntavat lehu'l-ardu ve's-semâvât.
Ve bimâ tekelleme bihî İlyâs fe tecellet anhu'l-ğamarât.
Ve bimâ deâke bihî Eyyûb fe ûfıye mine'l-eziyyât.

Allâhumme ı'fi annâ ve neccinâ ve'hfaznâ min kulli hemmin ve ğammin ve cebbârin anîd ve şeytânin merîd ve daîfîn min halkıke ve şedîd ve min şerri mâ yenzilu mine's-semâi ve mâ ya'rucu fîhâ ve min şerri mâ darâ fi'l-ardı vemâ yahrucu minhâ.
Allâhumme innî eûzu bike min fîtneti'l-leyli ve'n-nehâr. Ve min kulli târıkın ve hârık.
Yâ Rahmân, Yâ Rahmân, Yâ Rahmân.

Allâhumme innî eûzu bike min fîtneti'ş-şeytâni ve cunûdihî ve vuzerâihî ve kudâtihî
ve hukkâmihî ve a'vânihî ve azdâdihî ve ehli ecnâdihî ve kuâdihî mine'l-âmmeti ve'l-hâssati
ve min şerri kulli dâbbetin. Ente âhizun bi-nâsıyetihâ. İnne Rabbî alâ sırâtin mustakîm.

Allâhumme innî eûzu bike min kulli lisânin yantıku ve min kulli aynin termeku ve min kulli kalbin yahfeku ve min kulli uzunin sêmia ve min kulli aynin nâzıra ve min kulli yedin bâtışa ve kademin mâşiye.
Allâhumme elcim annâ cemîa'l-a'dâi ve emsahhum alâ mekânetihim ve ekfînâ şerrihim ve etba' alâ kulûbihim vec'al lehum şêğılen min enfusihim ve ekbilhum bi havlike ve kuvvetike ve mulkike yâ Erhame'r-râhimîn.
Entellâhullezî lâ ilahe illâ ente'l-Evvelu ve'l-Âhiru ve'z-zahiru ve'l-Bâtın.
Entellâhu'l-Kâdiru'l-Kebîru's-Semîu'l-Basîru"l-Azîzu'l-Hakîmu'r-Raûfu'r-Rahîm.

Allâhumme sehhil lena'l-umûra teshîlen min kulli'l-cihâti ve min kulli mâ nenzuruhû bi-a'yuninâ ve nesmeahû bi-âzâninâ.
Allâhumme'srıf annâ keyde'l-a'dâi ecmaîn, mine'z-zâlimîne ve'l-hâsidîne ve'd-dâllîne ve'l-muhâsımîn ve eşrâri halkıllâhi mine'l-âdemiyyîn ve'l-cunûne ve'n-nâzırîne ileynâ bi'l-buğzi ve'l-eziyyeti ve's-sûi ve'd-darari ve'l-mekri.

Allâhummec'al alâ a'yunihim zulmeten fe hum lâ yubsırûn.
Ve sammim âzânihim fe hum lâ yesmeûn.
Ve etbı' alâ kulûbihim fe hum lâ ya'kılûn.
Ve eşelle alâ eydîhim fe hum lâ yebtişûn.
Ve eksir erculehum fe hum lâ yemşûn.
Ve lâ yuezzin lehum fe ya'tezirûn.

Allâhumme innî tamastehum bi Tâhâ ve a'meytehum bi sûreti'ş-Şuârâ.
Allâhummec'al hayrahum beyne a'yunihim ve şerrehum tahte akdâmihim.
Allâhumme innî i'tesamtu bi Rabbi'l-melekûti ve tevekkeltu ale'l-Hayyi'llezî lâ yemût. Hasbiyallâh.
Ve âmentu billâh.
Ve tevekkeltu alellâh.
Ve fevvaztu emrî ilallâh.
Ni'me'l-Kâdir, Allahu mâ a'zamu şe'nehu'llezî neccâ men i'tesame bihî ve asıme men tevekkele aleyh.

Hasbiyallâhu Rabbu'l-âlemîn.
Hasbiyellâhu Rabbu'l-mu'minîn.
Hasbiyallâhu men huve hasbî.
Huve hasbî velem yezel hasbî ve huve hasbî. Ve ni'me'l-Vekîl ni'me'l-Mevlâ ve ni'me'n-Nasîr. Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ hû. Aleyhi tevekkeltu ve huve Rabbu'l-arşi'l-azîm.
Hasbiyallâhu min kulli şey'. Ve lâ yağlubu'llâhe şey'. Allâhu gâlibu kulli şey'. Leyse ke mislihî şey'. Ve huve's-Semîu'l-Basîr.

Allâhumme'srıf anne'l-hemmi ve'l-ğammi ve'l-huzni ve'l-kesli ve'l-hezli ve'l-hakdi ve'l-celâi ve'l-cebni ve'l-buhli ve'l-belâi ve'n-nekli. Seeltuke bi-ismike'l-Azîmi'l-A'zam el-mahzûne'l-meknûne'llezî lem yettali' ehadun min halkıke. Ente'llâhu Rabbunâ kad eşrakte bi-nûrike's-semâvâti ve'l-ard. Lâ ilâhe illâ ente Rabbu'l-arşi'l-azîm.
Allâhumme leyyin lenâ kulûbu ibâdike kemâ leyyente'l-hadîde li Dâvûde aleyhisselâm
bi gayri nârin ve lâ fahm. Fe innehum lâ yantıkûne illâ bi iznik. Nuvâsîhim fî kabzatik. Ve leyse lehum ilâhun gayruk.

'Tâ, Sîn, Mîm' fe hum tâmisûn.
'Tâ, Sîn, Nûn' fe hum sâmitûn.
'Tâ, Sîn, Mîm' fe hum sêkitûn.
'Hâ, Mîm, Ayn, Sîn, Kâf' fe hum ya'mehûn.
'Yâ, Sîn' fe hum hâmidûn.
'Kêf, Hê, Yâ, Ayn, Sâd' fe hum mahcûbûn.

Tebâreke'llezî nezzele'l-Furkâne. Fe hum matrûdûne hâzâ yevmin lâ yantıkûne ve lâ yu'zene lehtim fe ya'tezirûn. Ve rabatnâ alâ kulîbihim fe hum lâ yefkahûn. Ve raeytehum yenzurûne ileyke ve hum lâ yubsırûn. ve vakaa'l-kavlu aleyhim bimâ zalemû fe hum lâ yantıkûn. Fe Vakaa'l-hakku ve batale mâ kênû ya'melûn. Fe galebû hunâlike ve'nkalibû sâğırîn.
Allâhumme innî eûzu bike min kahrihim ve galebetihim.
Allâhumme innî eûzu bike min şerrihim ve mekrihim.
Allâhumme innî eûzu bike mine'l-hemmi ve'l-huzni ve mine'l-acezi ve'l-hacezi ve'l-hazemi ve'l-herami ve erzeli'l-umuri ve fitneti'l-mahyâ ve'l-memâti ve'l-belâi ve'l-belvâti ve mine'ş-şakâi ve'l-hadîâti ve mine'l-habîsi ve'l-habîsêti ve min şemâteti'l-a'dâi ve'l-adevâti ve'd-daâvâ ve'd-daavât.
Allâhumme innî eûzu bike mine'l-illeti ve'ş-şerri ve'z-zilleti ve'l-kılleti
ve min zevâli'n-ni'meh.
Allâhumme innî eûzu bike mine'ş-şikâkı ve'n-nifâkı ve's-sûi'l-ahlâk.
Alâhumme innî eûzu bike mine'l-maksı ve'l-barası ve'l-kûlunci ve'l-fâlici ve'l-elemi ve'l-cunûni ve'l-cuzâmi ve sûi'l-eskâmi ve min kulli dâin ente a'lemu bihî.
Allâhumme'srıf annâ eşrârı'z-zulme. Ve edhılnê mudhale sıdkın ve ahrıcnê muhrace sıdkın vec'al lenâ min ledunke sultânen nasîrâ. El-emru kulluhû bi-yedike.
İlâhî şehidtu en lâ ilâhe illâ ente; Fasrif bihâ annî a'dâî.
İlâhî şehidtu en lâ ilâhe illâ ente; Fesebbit bihâ akdâmî.
İlâhî şehidtu en lâ ilâhe illâ ente; Fağfir bihâ zunûbî yâ Hayra'l-gâfırîn ve yâ men şe'nuhu'l-kifâyeti ve murâduhu'r-riâyeh.

Yâ men huve'r-recâ ve'l-emel.
İlâhî tevekkeltu aleyke. Kad messeniye'd-durru ve ente Erhamu'r-râhimîn.
Ve dâkat bî el-mezâhibu ve ente Hayru'r-râzıkîn.
Ve keyfe ehâfu ve ente recâî ve keyfe edîku ve ente seyyidî.
İlâhî bi celâli Celâlike ve bi kemâli Kemâlike.
Ve ente’llahu'l-Vâhidu'l-Ehadu'l-Ferdu's-Samed*

Subhâneke ente'llâhu Rabbî lâ ilâhe illâ ente heb lî hıkemen ve elhıknî bi's-sâlihîn.
Vec'al lî lisâne sıdkın fı'l-âharîn.
Vec'alnî min veraseti Cenneti'n-Naîm.
Vağfir li ebî ennehû kâne mine'd-dâllîn ve lâ tahzennî yevme yub'asûn. Yevmun lâ yenfeu mâlin ve benûn. İllâ men eta'llâhu bi-kalbin selîm.

Allâhumme sellimnâ ve neccinâ vehfaznâ ve a'sımnâ ve tub aleynâ yâ Tevvâb ve yâ Şedîdu'l-ıkâb.
İlâhî bike yeşfî mâ nezele bî; Fec'al lî minhu feracen ve mahracen.
İnneke alâ kulli şey'in Kadîr.
Yâ Mennân, Yâ Mennân, Yâ Mennân.
Yâ Rahmân, Yâ Rahmân, Yâ Rahmân.
Yâ Rahîm, Yâ Rahîm, Yâ Rahîm.

Allâhumme 'nsurnâ nâsıran azîzen ve'ftah lenâ fethan mubînâ. Vec'al lenâ min ledunke sultânen nasîrâ. Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ ente; Aleyke tevekkeltu ve bike tevesseltu.
Allâhumme inneke İlâhenâ ve seyyidenâ. Lâ teraddenâ hâibîne ve lâ takta' recâenâ min Rahmetike yâ Erhame'r-râhimîn.
Allâhumme emdidnî bi dakâikı ismike'l-Hafîz; Ellezî hafizte bihî cemîa'l-mevcûdâti ve eksinî bi-dir'ın min kifâyetike.
Allâhummec'alnî fi kenfike ve kefâletike ve kallidnî seyfe nasrıke ve himâyetike ve elbisnî tâcen min tîcâni ızzuke ve kerâmetike ve heybetike ve âfiyetike.
İlâhî rakkibnî merkibe'n-necâti fi'l-hayâti ve ba'de'l-memâti.
İlâhî, idfa' annî men erâdenî bi-sûin min cemîi'l-edrâri'l-muezziyât.
İlâhî, vellinî velâyete'n-nasrı hattê yahdau lî bihâ kullu cebbârin anîd ve şeytânin merîd ve daîfin mine'l-halkı ve şedîd.
Yâ Azîz.. Yâ Azîz.. Yâ Azîz..
Yâ Cebbâr.. Yâ Cebbâr.. Yâ Cebbâr...

Allâhumme leke's-senâu ve'ş-şukru.
Allâhumme âfinî fî bedenî.
Allâhumme âfinî fî bâtınî.
Allâhumme âfinî fî zâhirî.
Allâhumme âfinî fî sem'î.
Allâhumme âfinî fî basarî.
Allâhumme âfinî min kulli belâin ve min kulli elemin ve dâin ve karînetin ve sekam.
Ve ahrisnî bi-aynike'lletî lâ tenâm.
Es'elullâhe'l-Kerîm Rabbe'l-arşi'l-azîm en yuâfînâ.
Es'elullâhe'l-Kerîm Rabbe'l-arşi'l-azîm en yuâfînâ.
Es'elullâhe'l-Kerîm Rabbe'l-arşi'l-azîm en yuâfînâ.
Ve sallalâhu alâ seyyidinâ Muhammedin hâtemi'n-nebiyyîne ve imâmi'l-murselîn ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn..
zeinarda isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


gizli ilimler gizli ilim
Tüm Zamanlar GMT +4.5 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 14:19.


Powered by vBulletin® Version kapalı
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0
YASAL UYARI : İçerik sağlayacı paylaşım sitelerinden biri olan Ruhani.Net Adresimizde 5651 Sayılı Kanun'un 8. Maddesine ve T.C.K'nın 125. Maddesine göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Ruhani.Net hakkında yapılacak tüm Hukuksal Şikayetler, Yöneticilerimiz ile iletişime geçilmesi yada iletişim formunu doldurulması halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde Ruhani.Net yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş sağlanacaktır. her yürlü sorunlar için email ; ruhaninet@gmail.com